import towarów z Chin

BDO import z Chin – czym jest i jaki ma związek z importem z Chin?

BDO import z Chin. Baza danych odpadowych (BDO), a właściwie Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami to zintegrowany system teleinformatyczny mający na celu większą kontrolę państwa nad odpadami. Dzięki zastosowaniu BDO możliwe jest uniknięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu gospodarki kraju. Większość przedsiębiorców, w tym firm zajmujących się importem z Chin ma obowiązek zarejestrowania się w BDO. Z tego wpisu dowiesz się, czy Ciebie również dotyczy ten obowiązek, a także przekonasz się czym dokładnie jest system BDO oraz jaki ma wpływ na import z Chin. 

Czym dokładnie jest BDO?

System BDO został opracowany przez ministerstwo środowiska, a w jego skład od 24 stycznia 2018 roku wchodzi Rejestr BDO i od 1 stycznia 2020 roku moduły ewidencji i sprawozdawczości. Głównym celem systemu jest ewidencja wytwarzanych przez przedsiębiorców odpadów, która ma przeciwdziałać tworzeniu dzikich wysypisk i poprawić poziom recyklingu. Obowiązek rejestracji mają podmioty, które:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Pełna lista przedsiębiorstw, które obligowane są do obowiązkowej rejestracji znajduje się w art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rejestr prowadzony jest przez marszałków województw, którzy wpisują do niego podmioty gospodarcze na ich wniosek lub z urzędu. Wpis z urzędu dotyczy przedsiębiorców, którzy uzyskali:

 • pozwolenie zintegrowane,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenie zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • koncesję na podziemne składowanie odpadów,
 • decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Jak wpływ ma Rejestr BDO na przedsiębiorców zajmujących się importem z Chin?

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się importem z Chin również mają obowiązek rejestracji w BDO, o czym mówi drugi punkt z wyżej wymienionej listy. Po udanej rejestracji (uiszczeniu opłaty rejestrowej na rachunek właściwego Urzędu Wojewódzkiego i wypełnieniu wniosku na stronie www.biznes.gov.pl) przedsiębiorca otrzymuje tzw. numer BDO, czyli 9-cyfrowy numer rejestrowy. Od tego momentu przedsiębiorca zobowiązany jest umieszczać swój numer BDO na dokumentach handlowych, takich jak faktury VAT, paragony fiskalne, sprawozdania, umowy kupna-sprzedaży oraz na kartach ewidencji odpadów lub przekazania odpadów.

Co ważne, firmy zajmujące się importem z Chin (i nie tylko) sprzętu elektronicznego i elektrycznego muszą dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, m.in. umowę z organizacją zajmującą się odzyskiem tych sprzętów.

Jakie jeszcze obowiązki dotyczące BDO ma przedsiębiorca importujący z Chin?

Poza samym obowiązkiem rejestracji w systemie BDO i uiszczeniem jednorazowej opłaty rejestrowej, przedsiębiorca musi opłacać również stawkę roczną. Obie te opłaty wynoszą tyle samo, czyli 100 zł dla mikroprzedsiębiorców i 300 złotych dla pozostałych firm. Opłata roczna nie jest naliczana w roku, w którym została uregulowana opłata rejestrowa.

Właściciele firm, także tych zajmujących się importem z Chin, zobowiązani są do zapewnienia odzysku oraz recyklingu odpadów powstałych z opakowań produktów wprowadzonych na terytorium Polski. Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych może być realizowany przez przedsiębiorcę samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku. Jeżeli przedsiębiorca nie wywiąże się z tego obowiązku, będzie musiał uiścić opłatę produktową. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa produktów w kilogramach i jest obliczana oddzielnie dla każdego rodzaju produktu. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań opłaty produktowe dla poszczególnych rodzajów opakowań wynoszą:

 • opakowania z tworzyw sztucznych – 2,70 zł,
 • opakowania wielomateriałowe – 1,70 zł,
 • opakowania z aluminium – 1,40 zł,
 • opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej – 0,80 zł,
 • opakowania z papieru i tektury – 0,70 zł,
 • opakowania ze szkła – 0,30 zł,
 • opakowania z drewna – 0,30 zł,
 • pozostałe opakowania – 1,00 zł.

Kolejnym obowiązkiem przedsiębiorcy jest prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie rocznego sprawozdania z wprowadzanych na rynek opakowań. Od 1 stycznia 2020 r. firmy wpisane do Rejestru BDO prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Za niestosowanie się do przepisów dotyczących rejestracji, sprawozdawczości i ewidencji odpadów w systemie BDO grożą wysokie kary, które dzielą się na dwie kategorie:

kara pieniężna administracyjna nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – od 5000 do 1 mln zł,

grzywna wynosząca od 100 do ponad 1 mln zł lub pozbawienie wolności na okres wymierzony przez sąd.

Jak widać, kary za niedotrzymanie obowiązków związanych z BDO są bardzo surowe, dlatego lepiej stosować się do wymagań stawianych przedsiębiorcom wytwarzającym odpady. Każdy, kto zajmuje się importem z Chin i nie jest pewny, jak zarejestrować się w BDO oraz wywiązywać się ze wszystkich obowiązków stawianych przez przepisy dotyczące tego systemu, może zwrócić się do firmy IMCHEX, która od wielu lat zajmuje się importem z Chin i wszelkimi formalnościami z nim związanymi.

Zobacz również:


Scroll to Top

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.